Servei

Alertes meteorològiques

Prevenció davant fenòmens atmosfèrics

Sol·licitar servei
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

01

Deixa-ho a les nostres mans

Rebràs per correu electrònic les alertes quan hi hagi una probabilitat elevada d'esdeveniments excepcionals a la zona on resideixes.

La teva llar, protegida

Amb el servei d'Alertes meteorològiques, estaràs preparat davant d'una situació d'emergència al teu domicili.

Notificació immediata

El nostre servei utilitza les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia.

Informació oficial

Rebràs un avís personal per correu electrònic amb tota la informació necessària.

Alertes en temps real

Rebràs un accés directe per seguir l'evolució de les prediccions meteorològiques.

Què inclou el servei d'alertes meteorològiques

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Assegurances més contractades que inclouen aquest servei

El més contractat

Assegurança Llar

Casa teva és única i especial, per això t'oferim una protecció a mida.

  • Assistència 24 hores i serveis urgents.
  • Servei Bricollar inclòs.