Fons d'inversió

Occident Emergentes, FI

Fons d'inversió en països emergents

El que fa que Occident Emergentes, FI sigui diferent

Occident Emergentes, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que té com a objectiu diversificar el risc en mercats emergents amb gran potencial, prenent com a referència el comportament de l'índex MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros, que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Europa de l'Est, Orient Mitjà i Àfrica. Per tal de tenir la consideració de “mercat emergent”, es tindran en compte els criteris del Banc Mundial i MSCI.

Serveis inclosos en el nostre fons Occident Emergentes, FI

Informació pràctica Occident Emergentes, FI.

Rendibilitat Occident Emergentes, FI

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominat en euros, únicament a efectes informatius o comparatius. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any 0,26
Últim trimestre 0,69
Trimestre 1 0,05
Trimestre 2 -1,22
Trimestre 3 0,75
2022 -18,98
2021 7,37
2020 4,99
2018 -11,33

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. Occident Emergentes, FI