Plans de pensions

Pla de pensions individual

plans pensions individuals

El que fa que el nostre pla de pensions individual sigui diferent

Els plans de pensions individuals són una modalitat d'estalvi privat a llarg termini, destinada a complementar els ingressos provinents del servei públic de pensions durant la jubilació. Tenen com a objectiu cobrir les nostres necessitats econòmiques quan deixem de treballar. Els plans de pensions individuals d'Occident estan plantejats per facilitar-te al màxim com i quan planificar el complement de la teva pensió de jubilació.

Flexibilitat

Decideix quant vols estalviar en un any i fes les teves aportacions de manera regular o puntual.

Lliure suspensió i represa

Si en algun moment ho necessites, pots suspendre i reiniciar les teves aportacions sense penalització.

Traspàs de drets

Pots traspassar a Occident els drets acumulats d'altres plans de pensions i de previsió.

Llibertat de disposició

Tu tries com vols disposar del teu capital: en forma de renda, rescat total o parcial o combinant les dues fórmules.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la deducció de la totalitat de les teves aportacions i les del teu cònjuge respecte de la base imposable de l'IRPF.

Rendibilitat

Els teus plans seran gestionats per experts en gestió d'actius financers, per buscar la màxima rendibilitat amb el menor risc.

Rendibilitat d'aquests plans de pensions

Rendibilitat

Valor liquidatiu

Modalitats de plans de pensions individuals per tipus de renda

Preguntes més freqüents

Pots decidir en cada moment la periodicitat i l'import de les teves aportacions, sempre que no superin l'import màxim establert legalment.

Podràs retirar el valor acumulat en els supòsits següents:

  • En el moment de la jubilació.
  • En cas d'incapacitat permanent.
  • En cas de dependència greu o gran dependència.
  • En cas de defunció de l'assegurat: els beneficiaris que aquest designi tindran dret a cobrar el valor garantit més un capital addicional per defunció.
  • Atur de llarga durada
  • Malaltia greu.
  • Liquiditat: podràs disposar del valor acumulat corresponent a les primes que tinguin una antiguitat superior a 10 anys.

Les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial —d'almenys un 65 %— o psíquica —igual o superior al 33 %—, es podran beneficiar d'avantatges addicionals en contractar un pla de pensions. D'aquesta manera, el mateix prenedor o bé els seus familiars (fins a tercer grau inclòs) podran pagar primes a aquesta assegurança sense que aquestes superin en conjunt l'import màxim establert normativament.

A més, el prenedor podrà percebre la prestació per jubilació a partir dels 45 anys, sempre que no exerceixi cap activitat laboral.

Un treballador del règim general, per ser considerat desocupat de llarga durada en el moment de la sol·licitud, ha d'estar inscrit com a demandant d'ocupació a l'oficina pública corresponent i ha d'haver esgotat les prestacions contributives per desocupació.

En el cas de treballadors per compte propi, per complir amb el requisit de desocupació de llarga durada hauran d'estar prèviament integrats en el règim d'autònoms de la Seguretat Social i haver cessat la seva activitat. També han d'estar inscrits en el moment de la sol·licitud com a demandants d'ocupació en el servei públic de treball corresponent i no tenir dret a les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu o haver esgotat aquestes prestacions.

Independentment de la resolució que emeti la Seguretat Social, pots seguir fent aportacions fins que comencis a cobrar la prestació de jubilació del pla de pensions. Si fas aportacions posteriors al cobrament, sempre seran per al cas de defunció o dependència. A més, et pots seguir beneficiant de la reducció a la base imposable general de l'IRPF.

Independentment de qui sigui el perceptor de la contingència que doni lloc als pagaments o la forma de cobrament del pla, totes les prestacions que dona un pla de pensions es consideren rendiments del treball.

Si la prestació d'un pla de pensions la percep una persona diferent del partícip per defunció d'aquest, l'impost que s'aplica també és l'IRPF en concepte de rendiments del treball i està exempt de l'impost de successions i donacions.

Els fons de pensions d'Occident prenen en consideració criteris extrafinancers per al control, mesurament i gestió dels riscos en les decisions d'inversió de la cartera d'inversions. Per tant, s'inclouen criteris d'inversió socialment responsable en la política d'inversió dels fons.

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació. GCO Pensiones Renta Fija

Consulta la documentació. GCO Pensiones Mixto Fijo

Consulta la documentació. GCO Pensiones Mixto Variable

Consulta la documentació. GCO Pensiones Renta Variable

Consulta la documentació. GCO Cat Previsió