Assegurances de comunitats

Assegurança Comunitats

assegurança comunitats veïns occident

El que fa diferent la nostra assegurança per a comunitats de veïns

Assegura la millor protecció per a la teva comunitat de propietaris. T'atendrem a qualsevol hora del dia al nostre servei d'assistència. Professionals altament qualificats faran les actuacions i reparacions que siguin necessàries a la teva comunitat.

Reclamació a propietaris

Ens ocupem de defensar els interessos de la teva comunitat reclamant als propietaris morosos per impagament, retard en l'abonament de rebuts, derrames, etc.

Servei de plagues

El nostre Servei de control de plagues s'ocuparà de les tasques de desinsectació i desratització en cas d'aparició de plagues d'escarabats o rosegadors.

Descomptes interessants

Beneficia't d'un descompte especial en contractar la teva assegurança de la llar si la comunitat de veïns està assegurada amb Occident.

Desembús preventiu

Amb l'objectiu de prevenir sinistres més importants, fem una neteja i revisió anual amb càmera de l'arqueta i d'altres punts del sistema d'evacuació.

Revaloració de capitals

L'Assegurança Comunitats actualitza anualment els capitals de la pòlissa per evitar que quedin obsolets i poder fer front a qualsevol despesa derivada d'un imprevist.

Facilitat de pagament

Adaptem la periodicitat del pagament a les necessitats de la comunitat de propietaris: podeu fraccionar còmodament la quota anual o bé fer un únic pagament.

Què cobreix la nostra assegurança per a comunitats de veïns

Incendi, explosió i fum

Aquesta cobertura cobreix els danys soferts per acció directa del foc, així com els danys per extinció, explosió, llamp o efectes secundaris (fum, vapors…)

Avaries elèctriques

Quedaran coberts els danys ocasionats a les instal·lacions, aparells i maquinària elèctrica que formin part de les instal·lacions fixes i comunitàries del risc assegurat.

Actes vandàlics o malintencionats

Impacte vehicles

Pluja, vent, pedra o neu

Cobertura de danys per fenòmens meteorològics adversos quan es produeixin de forma anormal, fruit de pertorbacions atmosfèriques que, per la seva aparició o intensitat, no es puguin considerar com a pròpies de determinades èpoques de l'any o situacions geogràfiques.

Filtracions per terrassa i façana

Entenent com a tals les filtracions d'aigua a través de teulades, terrats, terrasses i façanes de l'edifici, a conseqüència de la pluja, la pedra o la neu, independentment de la seva intensitat.

Ruïna total

Aquesta garantia dona cobertura al col·lapse de l'edifici per assentament, lliscament o enfonsament del terreny, quan la causa directa del sinistre sigui per:

 • Obres efectuades per tercers en finques confrontants.
 • Obres públiques efectuades en el subsol del risc assegurat o en carrers adjacents.

Fum / Vessament

Aigua (trencament de canonades, fugues, goteres i oblit de tancament d'aixetes)

Despeses de desembús de les canonades comunitàries d'evacuació

Despeses ocasionades per desembussar, mitjançant grups de pressió, camions bomba o similars, les canonades comunitàries d'evacuacions d'aigües brutes, fecals o pluvials, a conseqüència d'obturacions accidentals i sobtades d'aquestes, tant si han causat

danys com si no. Quan no hi hagi danys, s'haurà de demostrar clarament l'existència d'un embús, que haurà de ser contrastada pel pèrit o reparador enviat per Occident.

Excés de consum d'aigua

Despeses per excés de consum d'aigua comunitària a conseqüència d'un trencament o escapament de les canonades de distribució comunitàries.

Així mateix, també queda cobert l'ompliment de piscines quan hi hagi la necessitat de buidar-les a causa d'un sinistre cobert.

Localització i reparació de canonades

Cobertura de les despeses ocasionades per les feines fetes per a la localització d'escapaments accidentals que hagin ocasionat danys i la realització de reparacions a les conduccions,

Extinció, salvament de béns, desenrunament i demolició.

Inundació

Despeses de desenfangament i extracció de llots

Restitució de l'harmonia estètica

Despeses ocasionades per restituir l'harmonia estètica a les parts del continent no situades a l'exterior -tant si són zones privatives com comunes- quan la reparació o substitució dels elements sinistrats no sigui possible sense produir, en el conjunt al qual pertanyen, una pèrdua evident de la seva estètica original.

Despeses desallotjament forçós

Pèrdua de lloguers

Despeses honoraris tècnics i permisos

Despeses administratius extraordinaris

Reposició d'arxius i documents

Llunes, vidres, miralls i elements de metacrilat fixats a les parts d'ús comú de l'edifici.

Sanitaris

Plaques solars

Protecció en cas de robatori i espoliació

Per aquesta cobertura, i dins els límits pactats, Occident indemnitzarà els béns assegurats que hagin estat objecte d'apropiació il·legítima mitjançant actes que evidenciïn l'ús de la força en les coses per accedir a l'edifici on hi hagi els béns, mitjançant trencament de parets, sostres o terres o fractura de portes i finestres.

La nostra assegurança per a comunitats de veïns es fa càrrec de despeses derivades de responsabilitat civil en les modalitats següents:

 • Aigua de canonades
 • Filtracions de pluja
 • Immoble
 • Patronal
 • Responsabilitat Junta Rectora
 • Responsabilitat civil mediambiental

Cobertura de danys materials i directes produïts en la maquinària fixa instal·lada a l'immoble assegurat com a conseqüència d'una caiguda accidental, sobtada i imprevista, per imperícia o negligència, acció directa de l'energia elèctrica, funcionament anormal, esquinçament o autocombustió.

Es garanteixen els danys que puguin patir vehicles mentre estiguin en repòs a l'interior del garatge comunitari, a conseqüència d'incendi, explosió o robatori, amb aquesta última garantia (robatori) limitada a la desaparició total del vehicle.

Occident assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de la comunitat de propietaris, així com altres prestacions cobertes en el següent grup de garanties:

 • La modalitat “Bàsica” comprèn:
  • Assistència jurídica telefònica.
  • Reclamació a propietaris per impagament de despeses.
  • Reclamació de danys i altres drets de l'edifici i annexos.
  • Reclamació per danys a elements comuns causats per copropietaris.
  • Defensa de drets davant del Consorci.
  • Defensa penal.
 • Opcionalment, es pot contractar la modalitat “Àmplia”; a més de les garanties de l'opció “Bàsica”, inclou les següents:
  • Reclamació per incompliment de contractes de compra de béns.
  • Reclamació per incompliment de contractes de serveis.
  • Reclamació per incompliment de contractes de l'empresa de rehabilitació o reforma.
  • Defensa per contractes laborals i per qüestions administratives.

Serveis inclosos en la nostra assegurança de comunitats de veïns

Preguntes més freqüents

Totes les comunitats són assegurables. Si la teva comunitat té una antiguitat de més de 80 anys, es farà una inspecció prèvia per revisar l'estat de manteniment de la finca i les reformes en les seves conduccions i instal·lacions, així com el resultat de la inspecció i les finques antigues sense franquícies.

La responsabilitat civil cobreix el pagament de les indemnitzacions que hagi de satisfer la comunitat de propietaris, com a responsable civil, per danys corporals o materials causats involuntàriament a tercers i els perjudicis directes que se'n derivin.

L'assegurança Comunitats ofereix diverses modalitats per completar aquesta garantia:

 • Responsabilitat civil de l'immoble: és la derivada de la propietat de l'edifici assegurat i inclou les accions comeses per personal empleat contractat per la comunitat.
 • Responsabilitat civil patronal: es farà càrrec de les indemnitzacions corresponents en cas d'accidents laborals soferts per empleats de la comunitat durant la realització de la seva feina a l'edifici assegurat, sempre que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social.
 • Responsabilitat civil de la junta rectora: protegeix els òrgans de govern de la comunitat en l'exercici de les seves funcions.
 • Responsabilitat civil mediambiental per contaminació: opera davant de danys causats a recursos naturals per introducció o dispersió de matèries perjudicials a l'entorn.

Aquesta qüestió afecta principalment els propietaris d'edificis que han llogat diversos habitatges o locals. Mitjançant la garantia Pèrdua de lloguers, l'assegurança cobreix la pèrdua de l'import d'aquests en cas que es deixin de percebre.

La indemnització es calcularà a partir de l'import mensual dels lloguers efectius en el moment del sinistre, i en funció del termini material necessari per rehabilitar els habitatges, les oficines o els locals on s'hagi produït el sinistre.

L'assegurança Comunitats ofereix un servei de reclamació a propietaris morosos davant l'impagament o el retard en l'abonament de rebuts, derrames, etc.

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació